11 υποτροφίες για διδακτορικό στην Πολιτική Οικολογία

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πολιτική Οικολογία (ENTITLE) προσφέρει 11 γενναία χρηματοδοτούμενες τριετείς υποτροφίες για διδακτορικό σε υποψηφίους από όλο τον κόσμο.

Ένα από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, είναι το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου, Τμήμα Οικονομικών  (Bogazici Universitesi, Istanbul) και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας (Αθήνα).

Το ENTITLE ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ Δίκτυο Αρχικής Κατάρτισης. Το δίκτυο ENTITLE συντονίζεται από το Ινστιτούτο για την Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία (ICTA) του Αυτόνομου Πανεπιστήμιου της Βαρκελώνης (www.icta.uab.es και www.eco2bcn.es), με τη συνεργασία 11 ακαδημαϊκών και μη-κυβερνητικών εταίρων.
Στόχος του δικτύου ENTITLE είναι η προώθηση της έρευνας και προηγμένης κατάρτισης στον τομέα της πολιτικής οικολογίας, που περιλαμβάνει θεματικά πεδία όπως: μελέτη των «κοινών», κοινωνικός μεταβολισμός και περιβαλλοντικές συγκρούσεις, κινήματα, φυσικές καταστροφές, οικολογική δημοκρατία και περιβαλλοντική δικαιοσύνη.

Οι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες θα φιλοξενηθούν σε ένα από τα συμμετέχοντα ιδρύματα του δικτύου στη Βαρκελώνη, την Κοΐμπρα, το Μάντσεστερ, το Λουντ, το Βερολίνο, την Αθήνα (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας), την Κωνσταντινούπολη και το Σαντιάγκο της Χιλής.

Προσόντα
Οι υποτροφίες είναι ανοικτές σε υποψηφίους με αξιόλογα βιογραφικά και αποδεδειγμένη ικανότητα να επικοινωνούν άνετα στα Αγγλικά.
Ευπρόσδεκτοι είναι υποψήφιοι με σπουδές στις κοινωνικές επιστήμες (κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, πολιτικές επιστήμες, οικονομικά), τις περιβαλλοντικές επιστήμες, το σχεδιασμό του χώρου, την οικολογία, τη γεωγραφία, την αρχιτεκτονική και τη σύγχρονη ιστορία.
Υποψήφιοι από άλλες ειδικότητες θα μπορούσαν να υποβάλλουν αίτηση εάν αυτό τεκμηριώνεται επαρκώς από το πρόγραμμα σπουδών τους και την επιστολή «κινήτρων». Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα προηγούμενη διεπιστημονική εμπειρία και εργασίες στην πολιτική οικολογία και τις σχετικές προσεγγίσεις, όπως και η ενεργός συμμετοχή των υποψηφίων σε κοινωνικά ζητήματα που άπτονται του δικτύου ENTITLE.
[Ιδιαίτερα για τη θέση υποψηφίου διδάκτορα που θα φιλοξενηθεί στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, θα συνεκτιμηθούν και προηγούμενες σπουδές και ερευνητική ενασχόληση με ζητήματα τοπικής ανάπτυξης.]
Καθώς η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να έχει προχωρήσει ικανοποιητικά εντός των 3 ετών των παρεχόμενων υποτροφιών, αναμένεται από τους υποψηφίους να κατέχουν ήδη μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (επιπέδου master) και να έχουν κάποια εμπειρία στις επιστημονικές μεθόδους κοινωνικής έρευνας.

Κριτήρια επιλεξιμότητας (όπως προβλέπονται από το πρόγραμμα Marie Curie)
Οι παρακάτω απαιτήσεις πρέπει να καλύπτονται:
1) Ο/Η αιτών/αιτούσα δεν πρέπει να κατέχει διδακτορικό δίπλωμα.
2) Ο/Η αιτών/αιτούσα δεν πρέπει να έχει περισσότερα από 4 χρόνια ερευνητικής εμπειρίας. Τα χρόνια που προσμετρούνται είναι εκείνα μετά την απόκτηση του διπλώματος (π.χ. μάστερ) που θα του/της επέτρεπε τυπικά να ξεκινήσει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, είτε στη χώρα λήψης του διπλώματος είτε στη χώρα που θα παρασχεθεί η ερευνητική κατάρτιση.
3) Ο/Η αιτών/αιτούσα δεν θα πρέπει να έχει κατοικήσει ή ασκήσει την κύρια δραστηριότητά του/της στη χώρα του ιδρύματος υποδοχής για περισσότερο από 12 μήνες κατά τα 3 τελευταία έτη αμέσως πριν από την προσδοκώμενη ανάληψη της θέσης (Σεπτέμβριος 2012).
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
(1) Μια συνοδευτική επιστολή στην οποία θα δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τη θέση και θα προσδιορίζουν το ινστιτούτο υποδοχής της επιλογής τους. Κατά μέγιστο δύο ινστιτούτα μπορεί να επιλεγούν. Η πρώτη επιλογή θα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς.
Για το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είναι επιθυμητή η γνώση της Ελληνικής γλώσσας [Ωστόσο, η διδακτορική διατριβή μπορεί να εκπονηθεί στην Αγγλική (γλώσσα εργασίας του δικτύου ENTITLE)].
(2) Μια επιστολή «κινήτρων» 500 λέξεων στην οποία θα εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους επιδιώκουν να διεξάγουν έρευνα στο πεδίο της πολιτικής οικολογίας.
(3) Μια ερευνητική πρόταση 1000 λέξεων, που θα τοποθετείται σε σχέση με τουλάχιστον έναν από τους πέντε βασικούς θεματικούς τομείς του δικτύου (περιβαλλοντικές συγκρούσεις, περιβαλλοντικά κινήματα, φυσικές καταστροφές, μεταλλαγές στη συμπαραγωγή και τα «κοινά», περιβαλλοντική δικαιοσύνη και δημοκρατία).
[Ιδιαίτερα για τη θέση υποψηφίου διδάκτορα που θα φιλοξενηθεί στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, δέον είναι η ερευνητική πρόταση να συνδέει τα παραπάνω πεδία με ζητήματα τοπικής ανάπτυξης.]
4) Ένα βιογραφικό σημείωμα. Στο σημείωμα θα πρέπει να είναι διακριτές οι χώρες της κύριας δραστηριότητας των υποψηφίων κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών.
(5) Τα ονόματα, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι αριθμοί τηλεφώνου δύο προσώπων – κριτών με τους οποίους θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε στη διάρκεια του Μαρτίου 2012. Οι κριτές αυτοί θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί και να συναινούν στο να επικοινωνήσουμε μαζί τους.
Πού να στείλετε την αίτηση:

Η αίτηση πρέπει να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση entitle2012@gmail.com. Όλα τα έγγραφα πρέπει να συγχωνευθούν σε ένα ενιαίο αρχείο pdf με τον ακόλουθο τίτλο <“Application” Name Surname> (με λατινικούς χαρακτήρες) (π.χ. <Application John Smith>).
Το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή <“Entitle Application”, ονοματεπώνυμο υποψηφίου/ας, πόλη υποδοχής 1 [πόλη υποδοχής 2] > (με λατινικούς χαρακτήρες), (π.χ. <Entitle Application, John Smith, Athens [Barcelona]>)
[Ιδιαίτερα για τη θέση υποψηφίου διδάκτορα που θα φιλοξενηθεί στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, η αίτηση δέον είναι να κοινοποιηθεί επίσης στον Επιστημονικό Υπεύθυνο για το πρόγραμμα εκ μέρους του Τμ. Γεωγραφίας, Καθ. Κωστή Χατζημιχάλη: chadj@hua.gr].

Προθεσμία:
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 20η Απριλίου 2012 στις 18:00’ (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Οι αποφάσεις θα ανακοινωθούν στους υποψηφίους μέχρι το τέλος του Μαΐου. Προεπιλεγέντες υποψήφιοι μπορεί να κληθούν σε συνέντευξη από το Πανεπιστήμιο υποδοχής στις αρχές Μαΐου και ενδέχεται να τους ζητηθεί να υποβάλλουν συμπληρωματικό υλικό σχετικά με την αίτησή τους, όπως π.χ. δείγμα της δουλειάς τους.
Ίσες ευκαιρίες:
Το ENTITLE είναι ένα δίκτυο ίσων ευκαιριών. Ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα την υποβολή αιτήσεων από γυναίκες.
Περισσότερες πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, τους όρους και διαδικασίες υποβολής αιτήσεων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.politicalecology.eu ή στείλετε e-mail (στα αγγλικά) για περαιτέρω πληροφορίες στη διεύθυνση entitle2012@gmail.com.
Ιδιαίτερα για πληροφορίες σχετικά με τη θέση υποψήφιου διδάκτορα που θα φιλοξενηθεί στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, παρακαλούμε επικοινωνήστε:
Χάρης Κωνσταντάτος, τηλ. 210 9549294, email: harisk@hua.gr