Βιβλίο: Τουρκία, Ευρώπη, Μεσόγειος

Στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει επενδύσει πολλά για την επίλυση τουλάχιστον των βασικών από τα πολλά διμερή προβλήματα. Ωστόσο, σε επιμέρους κεφάλαια της διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  απαιτείται η λήψη από τη γείτονα νομοθετικών και άλλων μέτρων που θα μπορούσαν να διαταράξουν τις εύθραυστες ισορροπίες στο εσωτερικό της. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και η γεωγραφική θέση της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Η σύνθετη αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προβληματική στα τρία επίπεδα που μόλις εκτέθηκαν, αυτόνομα αλλά και συνδυασμένα, απασχόλησε ημερίδα του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την 1η Ιουλίου 2008. Τα πεπραγμένα της περιέχονται στον παρόντα τόμο. Στο πρώτο μέρος του (σ. 7-52) παρατίθενται οι εισηγήσεις πολιτικών, υπηρεσιακών και επιστημόνων, ενώ στο δεύτερο (σ. 53-115) οι παρεμβάσεις που προκάλεσαν.

Η Τουρκία ανάμεσα στην ευρωπαϊκή προοπτική και την εσωτερική αποσταθεροποίηση

Συλλογικό έργο

Σάκκουλας Αντ. Ν.
Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών (ΕΚΕΜΕ)
2009
115 σελ.
ISBN 978-960-15-2242-5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ