Προσλήψεις για διδάσκοντες Τουρκικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Οθωμανικής Ιστορίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση  του  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ενδιαφέρεται να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013, ύστερα από ομόφωνη απόφαση που λήφθηκε στην αριθ. 89/24-5-2012 συνεδρίασή της,  με διδάσκοντες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με πλήρη ή μερική απασχόληση (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80), επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, κατόχων ή όχι διδακτορικού διπλώματος, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας για τη διεξαγωγή διδακτικού επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης, με την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν οι σχετικές δαπάνες από το αρμόδιο Υπουργείο.

Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού πρόκειται να καλύψει τη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων:

1.  Βουλγαρική Γλώσσα και Φιλολογία

2.  Ρωσική Γλώσσα και Φιλολογία

3.  Τουρκική Γλώσσα και Φιλολογία

4.  Ρουμανική Γλώσσα και Φιλολογία

5.  Κλασική Αρχαιολογία

6.  Γλωσσολογία

7.  Οθωμανική  Ιστορία

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από:

α)  Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επιστημονική δράση των υποψηφίων.

β) Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ, εφόσον οι τίτλοι αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

γ) Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά  δημοσιεύματα.

δ) Επιστημονικές εργασίες σε ένα τουλάχιστο αντίτυπο.

ε)  Οι πολίτες άλλης, πλην της Ελλάδας, χώρας  θα πρέπει επιπλέον να υποβάλουν  πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ή άλλο πιστοποιητικό από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία του Τμήματος από την 11 Ιουνίου 2012 έως και 6 Ιουλίου 2012.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για κάθε πληροφορία στη Γραμματεία του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Τηλ. 25310 39426 και 25310 39413).

Όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον πρέπει να δηλώσουν στην αίτησή τους με σαφήνεια για ποια μαθήματα συγκεκριμένα ενδιαφέρονται και θα κληθούν για συνέντευξη σε ημερομηνία η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση της Γραμματεία του Τμήματος.

Η διεύθυνση στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις είναι:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Παναγή Τσαλδάρη 1 (Β΄ κτίριο)  69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ