Πρόσκληση του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων για δόκιμους ερευνητές

 To Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ) εκδηλώνει ενδιαφέρον να απασχολήσει σε εθελοντική βάση, επί μια περίοδο εννέα (9) περίπου μηνών και, συγκεκριμένα, από τον Οκτώβριο 2013 μέχρι και τον Ιούνιο 2014, δόκιμους ερευνητές, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις ομάδες εργασίας των παρακάτω Τομέων του Ι.ΔΙ.Σ.:

–  Τομέας Ευρωατλαντικών Μελετών (Τ.Ε.Α.Μ.).
–  Τομέας Ρωσίας, Ευρασίας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΤΟ.Ρ.Ε.Ν.Ε.).

Οι δόκιμοι ερευνητές θα ασχοληθούν, υπό την εποπτεία στελεχών του Ι.ΔΙ.Σ., με την παρακολούθηση, τεκμηρίωση και ανάλυση εξελίξεων, με την έκδοση ενημερωτικών δελτίων, καθώς και την επιμέλεια των ιστοσελίδων του Ινστιτούτου για τις προαναφερόμενες θεματικές περιοχές.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές του Παντείου ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με ειδίκευση σχετική με τις θεματικές περιοχές των Ομάδων Εργασίας.
Θα ληφθούν υπόψη: βαθμολογία, γνώση Αγγλικής ή/και άλλων γλωσσών και ιδιαιτέρως γλωσσών των εξεταζόμενων περιοχών, καθώς και άλλα τεκμήρια που πιστοποιούν το ενδιαφέρον τους για τις διεθνείς σχέσεις και την εξωτερική πολιτική.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
– Βιογραφικό σημείωμα
– Πτυχίο-Αναλυτική βαθμολογία (Για τους προπτυχιακούς φοιτητές είναι απαραίτητη η
προσκόμιση της τελευταίας αναλυτικής βαθμολογίας).
– Πτυχίο Αγγλικών

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 (ώρες 10.00-14.00), στα γραφεία του Ι.ΔΙ.Σ. (Χίλλ 3-5, 105 58 Πλάκα). Αρμόδια: Μαρία Ντέκα (τηλ: 210 3312325-7, fax: 210 3313575, email: deca@idis.gr).