Προκήρυξη θέσης στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών κατά τη συνεδρίαση της 26-10-2011 αποφάσισε την πρόσληψη ενός επιστήμονος αναγνωρισμένου κύρους και κάτοχο διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και εφόσον υπάρξουν οι σχετικές πιστώσεις από το Υπουργείο Παιδείας (σύμφωνα με το ΠΔ 407/80), για τη διδασκαλία του μαθήματος:

«Το Εμπόριο στον Ελλαδικό Χώρο κατά την ύστερη Οθωμανική Περίοδο»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος (Καπλανών 6, 10680 Αθήνα, ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού), κατά το χρονικό διάστημα από 11-11-2011 έως και 18-11-2011.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Αίτηση
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Επικυρωμένοι τίτλοι σπουδών (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ, όπου
απαιτείται)
4. Αντίγραφα εργασιών (εάν υπάρχουν)
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεως ή άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική Ιθαγένεια ή η Ιθαγένεια πολίτη της Ε.Ε. ή η ιδιότητα του Έλληνα ομογενή.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ. 210 3634592 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr @ turkmas. uoa. gr