Προκήρυξη θέσεων στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 30-6-2011 αποφάσισε την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και εφόσον υπάρξουν οι σχετικές πιστώσεις από το Υπουργείο Παιδείας (σύμφωνα με το ΠΔ407/80).

1. Τουρκική Γλώσσα και Λογοτεχνία  (6 θέσεις)

2. Τουρκική Γλώσσα με δυνατότητα διδασκαλίας Σύγχρονων Ρευμάτων Τουρκικής Λογοτεχνίας Ι και Τουρκικής Λογοτεχνίας ΙΙ (1 θέση)

3. Τουρκική γλώσσα και Λογοτεχνία με δυνατότητα διδασκαλίας Οθωμανικής Γλώσσας-Οθωμανικής Παλαιογραφίας (1 θέση)

4. Ισλαμική Τέχνη (1 θέση)

5. Δύο  (2) θέσεις  για την κάλυψη των κάτωθι γνωστικώναντικειμένων καθώς και την κάλυψη αντικειμένων και την παροχή έργου σύμφωνα με την απόφαση του οικείου οργάνου:

6.  α)Διεθνής Διπλωματία και Πολιτικές Κατευνασμού  I
β)  Διεθνής Διπλωματία και Πολιτικές Κατευνασμού  ΙΙ
γ)  Πολιτικά κόμματα στη Σύγχρονη Τουρκία
δ)   Γεωγραφία της ευρύτερης Μέσης Ανατολής: Ζητήματα Ασφάλειας  Ι
ε)  Γεωγραφία της ευρύτερης Μέσης Ανατολής: Ζητήματα  Αφοπλισμών  ΙΙ

7. Μία (1) θέση για την κάλυψη των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων καθώς και την κάλυψη αντικειμένων και την παροχή έργου σύμφωνα με την απόφαση του οικείου οργάνου:

α)  Ισλαμικό Δίκαιο
β)  Χαλιφικοί Θεσμοί
γ)  Μέση Ανατολή: Ρεύματα και Πολιτικοί Θεσμοί
δ)  Ισλαμικοί Δικαϊκοί Θεσμοί
ε)  Δικαϊκοί Θεσμοί Προισλαμιαίων Αράβων
στ) Πολιτικοοικονομικό και μυστικιστικό Ισλάμ  στη σύγχρονηΤουρκία

8. Μία (1) θέση για την κάλυψη των κάτωθι γνωστικώναντικειμένων καθώς και την κάλυψη αντικειμένων και την παροχήέργου σύμφωνα με την απόφαση το οικείου οργάνου:

α) Τουρκικό Ισλάμ στην Ευρώπη και Θέματα Τουρκικής Διασποράς
β) Εθνο-Θρησκευτικές ομάδες  και όψεις του Ισλάμ στη Σύγχρονη Τουρκία
γ) Ιδεολογικά ρεύματα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία19ος-20ος αιώνας

9. Μία (1) θέση για την κάλυψη των κάτωθι γνωστικώναντικειμένων καθώς και την κάλυψη αντικειμένων και την παροχή έργου σύμφωνα με την απόφαση του οικείου οργάνου:

α) Επεξεργασία σωμάτων κειμένων και μετάφραση Ι
β) Επεξεργασία σωμάτων κειμένων και μετάφραση ΙΙ
γ) Νέες τεχνολογίες και μετάφραση Ι
δ) Νέες τεχνολογίες και μετάφραση ΙΙ
ε) Θεωρία και πράξη της μετάφρασης

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος (Καπλανών 6, 10680 Αθήνα, ημέρες και ώρες  υποδοχής κοινού), κατά το χρονικό διάστημα από 4-7-2011 έως και 22-7-2011.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Αίτηση
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Επικυρωμένοι τίτλοι σπουδών (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ,όπου απαιτείται)
4. Αντίγραφα εργασιών (εάν υπάρχουν)
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεως ή άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική Ιθαγένεια ή η Ιθαγένεια πολίτη της Ε.Ε. ή η ιδιότητα του Έλληνα ομογενή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδώντου Τμήματος καθώς και για την υποβολή των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη  Γραμματεία τουΤμήματος, τηλ. 210 3634592 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr@turkmas.uoa.gr