Προκήρυξη για συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προκηρύσσει τη «Διμερή Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Τουρκίας 2013-2014» και καλεί τα Πανεπιστήμια και τους Δημόσιους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς φορείς της χώρας να υποβάλλουν προτάσεις σε συνεργασία με δημόσιους φορείς της Τουρκίας, για την από κοινού εκτέλεση έργων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ).

Η παρούσα Πράξη αφορά στην προκήρυξη χρηματοδότησης έργων στο πλαίσιοο της διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, με συνολικό προϋπολογισμό και Δημόσια Δαπάνη ποσού 300.000 €, ως εκ τούτου αναμένεται να ενταχθούν συνολικά περίπου 10 έργα.

Η υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να εστιαστεί στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:

  • Επιστήμη περιβάλλοντος σε σχέση με τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές
  • Τεχνολογίες πληροφοριακών συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης και Επικοινωνίας με το Περιβάλλον
  • Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής σε παραδοσιακούς Κλάδους (βλ. συνημμένο Πίνακα)
  • Υγεία, ιατρική

Πληροφορίες