Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οθωμανική Ιστορία

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας λειτουργούν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οθωμανική Ιστορία.

Στο πλαίσιο του διετούς κύκλου σπουδών του Προγράμματος διδάσκονται ιστορία, οθωμανική γλώσσα και παλαιογραφία και σύγχρονη τουρκική γλώσσα.

Γλώσσες διεξαγωγής των μαθημάτων και συγγραφής των εργασιών είναι η ελληνική και η αγγλική. Εφόσον υπάρχουν φοιτητές και φοιτήτριες που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

Κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων κάθε κύκλου σπουδών, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς:

α) Πέντε (5) μαθήματα ιστορίας (τέσσερα στην Οθωμανική Ιστορία και ένα στη Μεσαιωνική ή τη Νεότερη Ιστορία),

β) Τέσσερα (4) μαθήματα σύγχρονης τουρκικής γλώσσας, και

γ) Τέσσερα (4) μαθήματα οθωμανικής γλώσσας και παλαιογραφίας.

δ) Οι φοιτητές οφείλουν επίσης να συγγράψουν και να υποστηρίξουν επιτυχώς διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία που θα στηρίζεται στην κριτική επεξεργασία και ανάλυση οθωμανικών αρχειακών, επιγραφικών ή αφηγηματικών πηγών.

Φοιτητές και φοιτήτριες των οποίων μητρική γλώσσα είναι η τουρκική απαλλάσσονται από την υποχρέωση να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τουρκικής γλώσσας και στη θέση τους εκπονούν βιβλιογραφική άσκηση.

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα είναι δωρεάν, χωρίς τη χρέωση τελών φοίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την Τρίτη 10 Ιουλίου.

Πληροφορίες στη σελίδα του προγράμματος