Νηρεύς: Πουλάει τις θυγατρικές του στην Τουρκία

Ilknak

Την πώληση της συνολικής δραστηριότητας στην Τουρκία αποφάσισε η Διοίκηση του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ (Ιχθυοκαλλιέργειες) με στόχο αφενός μεν την απεμπλοκή του από δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται πλέον στον επιχειρησιακό στρατηγικό του σχεδιασμό και αφετέρου στην άμεση ενίσχυση της ρευστότητάς του.

Συγκεκριμένα, προχώρησε σε σύναψη συμφωνίας για την πώληση του συνόλου των μετοχών των τούρκικων εταιρειών ILKNAK και MIRAMAR που κατέχει σήμερα. Ο αγοραστής είναι Τούρκος επιχειρηματίας, ο οποίος δραστηριοποιείται στην ιχθυοκαλλιέργεια επί σειρά ετών.

Η συγκεκριμένη συμφωνία προβλέπει συνολικά τίμημα € 4.150.000 καταβλητέο τοις μετρητοίς, είναι δε εντός των εύλογων ορίων τιμήματος που προκύπτει από τις διενεργηθείσες αποτιμήσεις των οίκων SOL συμβουλευτική και KPMG.
Η επίπτωση από την πώληση των τούρκικων θυγατρικών εταιρειών ILKNAK και MIRAMAR στα αποτελέσματα μετά από φόρους με 30/09/2014 εκτιμάται πως θα ήταν θετική κατά περίπου € 690 χιλ., δηλαδή τα αποτελέσματα του Ομίλου μετά από δικαιώματα μειοψηφίας από € (16.627) χιλ. θα διαμορφώνονταν σε € (15.937) χιλ. Η επίδραση μετά την πώληση στα Ίδια Κεφάλαια εκτιμάται ότι θα είναι αρνητική κατά € 6,7 εκ.

Σημειωτέον ότι η παραγωγή της Τουρκίας συμμετέχει στην συνολική παραγωγή του Ομίλου με ποσοστό μικρότερο του 5% και θα αναπληρωθεί με αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στην χώρα μας.
Παράλληλα με την διαδικασία επίτευξης συμφωνίας για την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου, η Διοίκηση υλοποιεί πρόγραμμα βελτίωσης των μεγεθών και της αποδοτικότητάς της, το οποίο ήδη έχει θετικά αποτελέσματα.