Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μετάφραση και Διερμηνεία» από το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

AFISSA_PMS_EKPA

Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επι- στημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει τον πρώτο κύκλο σπουδών (ακα- δημαϊκά έτη 2015-2016 και 2016-2017) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μετάφραση και Διερμηνεία».

Το Πρόγραμμα, ακολουθώντας τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα μεταπτυχιακών προγραμμάτων, στοχεύει στην ανάπτυξη και την παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης στα πεδία της Μετάφρασης και της Διερμηνείας και σε συναφή με αυτά επιστημονικά πεδία, αυτοδυνάμως ή σε συνεργασία με επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς με αντίστοιχο αντικείμενο, στο πλαίσιο των εκπαιδευτι- κών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του.

Με βάση την τρέχουσα δομή του, το πρόγραμμα διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Μετάφραση και τη Διερμηνεία», το οποίο απονέμεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική, και ως γλώσσες εργασίας χρησιμοποιούνται επίσης η Τουρκική, η Γαλλική, η Γερμανική, η Ιταλική, η Ισπανική και η Ρωσική. Η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει παθητική, τουλάχιστον, γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 8.1.2016 και ώρα 12.00 μ.μ. (σφραγίδα πρωτοκόλλου του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Τουρκι-κών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (κ. Δήμητρα Πάππου, ή κ. Γεωργία Κουλούρη, Καπλανών 6, 10680 Αθήνα, τηλ. (+30) 2103689575 email: dppa@slavstud.uoa.gr, gkoul@turkmas.uoa.gr).