Yποτροφίες για ξένους υπηκόους για μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.) προκηρύσσει πενήντα (50) θέσεις υποτροφιών για ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) προς παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Να είναι ξένοι υπήκοοι (να μην έχουν διπλή υπηκοότητα – ξένη και ελληνική).
2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών -Ανωτάτης Εκπαίδευσης ξένου Πανεπιστημίου. Επιλέξιμοι επίσης είναι οι κάτοχοι πτυχίου άλλων ειδικοτήτων, εφόσον διδάσκουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα.
3. Ηλικία έως 40 ετών (έτος γέννησης μετά το 1974).
4. Να έχουν στοιχειώδη, τουλάχιστον, γνώση της ελληνικής γλώσσας.
5. Να μην είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καλύπτουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις έως την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Αίτηση, συμπληρωμένη καθ’ όλα τα σημεία, υπογεγραμμένη, με μία (1) πρόσφατη φωτογραφία.
2. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα (στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα).
3. Πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών.
4. Πιστοποιητικό γνώσης ελληνικής ή αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
5. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
6. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, εφόσον υπάρχει.
7. Πρόσφατο (που θα έχει εκδοθεί έναν (1) μήνα πριν την υποβολή της αίτησης) ιατρικό πιστοποιητικό από κρατικό νοσοκομείο, ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου υγειονομικού φορέα, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια (σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας).
8. Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου / αστυνομικής ταυτότητας.

H αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω των Ελληνικών Διπλωματικών Αρχών ή η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Ι.Κ.Υ και τα υπόλοιπα παραστατικά ταχυδρομικώς.
Τα σχετικά έντυπα διατίθενται από τις Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές, από τα γραφεία του Ι.Κ.Υ. ή από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα (από Ελληνική Διπλωματική Αρχή του εξωτερικού) μεταφρασμένα στην ελληνική ή στην αγγλική ή στη γαλλική γλώσσα.
Επιπλέον, τα υπ’ αριθμ. 3, 4, 7, και 8 έγγραφα θα πρέπει να είναι θεωρημένα με σφραγίδα apostille ή επικυρωμένα από την αρμόδια Ελληνική Διπλωματική Αρχή (Ελληνική Πρεσβεία ή Προξενείο) στην περίπτωση που η χώρα προέλευσης του υποψηφίου δεν ανήκει σε εκείνες όπου έχει καταργηθεί η υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (Σύμβαση Χάγης 5-10-1961).
Επισημαίνεται ότι κανένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν επιστρέφεται, γι’ αυτό και οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (και όχι τα πρωτότυπα έγγραφα).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ελλιπείς, ανακριβείς ή δυσανάγνωστες αιτήσεις αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.
Υποψήφιοι, οι οποίοι είναι ή έχουν διατελέσει υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. αποκλείονται της επιλογής.
Αιτήσεις υποψηφίων που φοιτούν στο τελικό έτος σπουδών, πριν τη λήψη του πτυχίου τους, δεν θα εξετάζονται.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής υποψηφιότητας λήγει στις 30 Μαΐου 2014. Τα υπόλοιπα παραστατικά θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς (με σφραγίδα ταχυδρομείου) έως τις 10 Ιουνίου 2014.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο 2014.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία διαρκεί υποχρεωτικά οκτώ (8) μήνες και χορηγείται αποκλειστικά για την παρακολούθηση ειδικού κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, σε ένα από τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας, το οποίο ορίζεται από το Ι.Κ.Υ., μετά από τη διαδικασία επιλογής (κατά κύριο λόγο στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης,
Ιωαννίνων, Πάτρας και Κρήτης).
Τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο 2014 και ολοκληρώνονται τον Μάιο 2015.
Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών το Ελληνικό Πανεπιστήμιο χορηγεί σχετικό πιστοποιητικό.

Συνοπτική περιγραφή του Προγράμματος

α) Ελληνική γλώσσα
Το Πρόγραμμα διαμορφώνεται σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας και τον αριθμό των συμμετεχόντων. Προς τούτο, δημιουργούνται, συνήθως, τμήματα για αρχαρίους, μεσαίους και προχωρημένους.
Οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν στα τμήματα μετά από γραπτή δοκιμασία.

β) Ιστορία και Πολιτισμός
Οι υπότροφοι θα παρακολουθήσουν διαλέξεις σε θέματα που αφορούν την ελληνική ιστορία, πολιτισμό και τέχνη και θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν σε αξιοθέατα στην πόλη υλοποίησης του προγράμματος καθώς και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ιστορικού ενδιαφέροντος.

γ) Πολιτιστικό πρόγραμμα
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις και ενεργή συμμετοχή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Η υποτροφία περιλαμβάνει:
1. Δωρεάν διαμονή και σίτιση (σε εστίες ή χώρους που καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο που αναλαμβάνει το πρόγραμμα).
2. Κάλυψη διδάκτρων και λοιπών λειτουργικών δαπανών.
3. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και μόνο σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης-Ασθένειας από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα της χώρας προέλευσής τους.
4. Μηνιαίο χορήγημα εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ (καθαρό ποσό) για τα προσωπικά έξοδα κάθε υποτρόφου.
5. Εφάπαξ ποσό διακοσίων (200,00) ευρώ ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης. 4

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι υπότροφοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα και να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του κύκλου του προγράμματος.