Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί & Επενδυτικά Εργαλεία της ΕΕ σε Τρίτες Χώρες

Το Υπουργείο Εξωτερικών (Ειδική Γραμματεία Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων), σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, σχεδιάζει διήμερη εκδήλωση ενημέρωσης και δικτύωσης με θέμα: Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί & επενδυτικά εργαλεία της ΕΕ σε τρίτες χώρες:

αξιοποίηση από τον ιδιωτικό τομέα, με γεωγραφικές περιοχές αναφοράς τη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και την Νότιο Ανατολική Ευρώπη (βλ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ).

Η εκδήλωση πρόκειται να γίνει στην Αθήνα στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2011. Το ενημερωτικό σκέλος της εκδήλωσης (1η ημέρα) στοχεύει στην πληροφόρηση των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης που δημιουργούνται από τη δραστηριότητα των Αναπτυξιακών Τραπεζών σε κάθε περιοχή. Επίσης, θα υπάρξει παρουσίαση του ευρύτερου πολιτικού πλαισίου λειτουργίας των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Καταπιστευματικών Ταμείων.