Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Το αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Southeast European Studies» θα δεχθεί εικοσιπέντε (25) φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ̟πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, κατά ̟προτίμηση από τομείς επιστημονικού ενδιαφέροντος του ΠΜΣ.

Όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι την 21η Μαϊου 2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου ή υποβολή στη Γραμματεία του ΠΜΣ).

Πληροφορίες-αίτηση: http://www.see.pspa.uoa.gr/ και http://www.pspa.uoa.gr/